KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

w PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „BAJKA” w CHOJNICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/DZIECKA danych osobowych jest PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „BAJKA”

 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b i c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r Pani/Pana/DZIECKA dane osobowe przetwarzane będą w celu :

 1. rekrutacji dzieci do przedszkola (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),

 2. realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku przedszkolnego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 4. w innych przypadkach Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Odbiorcami Pana/Pani/dziecka danych osobowych będą :

  1. podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, rachunkową;

  2. inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina, Urząd Miasta, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, podmioty ubezpieczeniowe,prowadzące zajęcie dodatkowe itp.,

  3. wykonanie obowiązków wobec organów kontrolnych itp.W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

  4. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 2. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie Pani/Pana/dziecka danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 5. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

Administrator Danych Osobowych:

dyrektor Przedszkola Niepublicznego „BAJKA” w Chojnicach

email: bajka@chojnice.pl
tel. 523975414