Ewaluacja zewnętrzna zakończona

Z radością informujemy, że ewaluacja zewnętrzna  przeprowadzona  w naszym przedszkolu w miesiącu lutym została pomyślnie zakończona. Nasza praca została przebadana przez Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Gdańsku w ramach 3 obszarów:

1.„Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci„- za który uzyskaliśmy ocenę na- Poziomie  B – oznaczającym wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole!

ponieważ:

Przedszkole działa zgodnie z własną koncepcją pracy, która jest znana rodzicom i przez nich
akceptowana. W założeniach nawiązuje do oczekiwań lokalnego środowiska. Rodzice mają
możliwość zgłaszania swoich propozycji i uwag do planowanych przedsięwzięć w placówce.
Uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. Wyróżnia się działaniami w przyjętym profilu
artystyczno – sportowym. Kadra pedagogiczna ściśle współpracuje z rodzicami w realizacji
i modyfikacji zadań edukacyjnych.

2.”Dzieci są aktywne”-za który uzyskaliśmy ocenę  najwyższą-na poziomie A-czyli-oznaczającym bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole!!!

ponieważ:

Podejmowane w przedszkolu działania wyzwalają w dzieciach ich naturalną aktywność. Dzieci są
zaangażowane i chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Nauczyciele
skutecznie zachęcają je do samodzielności poprzez pozytywne wsparcie, zadania twórcze, ciekawe
kąciki zainteresowań, stosowanie aktywizujących form i metod pracy. W przedszkolu widoczne są
prace plastyczne dzieci, przestrzenne, budowlane, elementy dekoracyjne w salach zajęć. Biorą
udział w różnych przedsięwzięciach przedszkola na rzecz środowiska lokalnego.

3.Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji-za który uzyskaliśmy ocenę na poziomie B-oznaczającym wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole!

ponieważ:

Diagnozowanie potrzeb, określanie możliwości dzieci i udzielane im wsparcie ma charakter celowy
oraz jest prowadzone na poziomie całego przedszkola, a podejmowane działania, w tym współpraca
z instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, są adekwatne do ich rozpoznania.
Wszyscy nauczyciele włączają się w profilaktyczne przedsięwzięcia antydyskryminacyjne, a ich
wiara w możliwości wychowanków i okazywana im pomoc w pokonywaniu trudności jest
pozytywnie oceniana przez większość rodziców.

Cieszymy się bardzo, że nasze starania zostały uhonorowane tak dobrą oceną i pracujemy dalej !!!

Cały raport z ewaluacji można przeczytać na stronie  http://www.seo2.npseo.pl/seoReport/openReport/id/31766

Tutaj przedstawiamy najważniejsze  wnioski :

1. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich zaakceptowana. Jej główne założenia
uwzględniają rozpoznane oczekiwania rodziców w zakresie potrzeb rozwojowych dzieci oraz środowiska lokalnego, a podejmowane działania mają charakter systemowy.
2. Rodzice i partnerzy placówki poprzez różne inicjatywy na rzecz rozwoju dzieci współdziałają przy modyfikacji koncepcji pracy i aktywnie włączają się w przedsięwzięcia mające na uwadze edukację społeczno – kulturalną i zdrowotną.
3. Działania podejmowane w ramach realizowanego procesu edukacyjnego zapewniają wsparcie dzieciom zdolnym, jak i tym, które wymagają pomocy i korygowania rozwoju w różnych aspektach.
4. Grono pedagogiczne powszechnie kreuje sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnych form aktywności oraz do samodzielności.
5. Nauczyciele rozpoznając potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków podejmują działania zmierzające do przygotowania ich do bezpiecznego funkcjonowania w grupie i rozwijania indywidualnych uzdolnień i zainteresowań.
6. Rodzice są wspierani w wychowaniu dziecka poprzez organizowanie cyklicznych spotkań ze specjalistami(logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą) oraz mogą liczyć na adekwatną pomoc nauczycieli w pokonywaniu trudności w jego rozwoju