Nasze uczucia i emocje

Głównym celem pracy nauczycieli przedszkola jest wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci w różnych sferach działalności. Rozpoczęcie przygody dziecka z przedszkolem jest  momentem, w którym emocje odgrywają duża rolę w rozwoju naszej pociechy. Zapoczątkowuje się proces kształcenia umiejętności wyrażania emocji w czasie całodziennego pobytu w przedszkolu: od powitania aż do odbioru dziecka przez rodzica. Aby ten proces przebiegał w sposób właściwy, nauczycielki we wszystkich grupach wykorzystują różnorodne metody i formy pracy, wspierające rozwój emocjonalny dzieci. Ułatwia to kształcenie obrazu własnego „Ja”, respektowania norm i zachowań akceptowanych społecznie, jednocześnie rozwijana jest świadomość moralna dzieci. Podczas różnorodnych form aktywności w przedszkolu dbamy o umiejętność wyrażania emocji. Jest to ważny element procesu dydaktyczno – wychowawczego podlegającego obserwacji.

We wszystkich grupach funkcjonują kąciki tematyczne gdzie podczas zabaw można obserwować zachowania dzieci. W roku szkolnym dzieci mają możliwość uczestnictwa w zorganizowanych wyjazdach do teatru, co pozwala na wyrażanie swoich emocji podczas toczącej się akcji spektaklu. Jak co roku w naszym przedszkolu dzieci mają okazję wziąć udział w cyklicznym przedstawieniu , pt. „Przegląd Bajek w Bajkach” pod hasłem „Emocje”, gdzie dzieci – aktorzy mogą się wcielić w różne role i odtworzyć emocje wybranych postaci. Podobnym celom służą również nasze cykliczne spotkania z teatrem Vaśka.

We wszystkich grupach wiekowych, dzieci mają możliwość pracy nad swoimi emocjami w różnych formach działalności artystycznej: muzycznej, tanecznej, plastycznej, teatralnej. Efekty tej działalności przedstawione są na forum przedszkola oraz dla rodziców i dla środowiska lokalnego (dom opieki, szkoła).

Znaczące są kontakty dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, gdyż w trakcie obserwacji zachowań dzieci niepełnosprawnych pozostałe uczą się szacunku dla nich i jednocześnie nie budzi zdziwienia ich zachowanie, nie szydzą, nie wyśmiewają – tylko czują naturalną potrzebę pomocy i opieki. Radzenie sobie z emocjami wpływa na eliminowanie zachowań agresywnych dzieci, co dzięki intensywnej współpracy z terapeutami i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną daje konkretne efekty.